Λιμενική Περιοχή Ζυγίου

Λιμενική Εγκατάσταση Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Κύπρου μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας θεωρείται ως το κατεξοχήν βιομηχανικό λιμάνι, το οποίο ασχολείται με χύμα καθώς και οχληρά φορτία.

Τα είδη φορτίων που διακινούνται από αυτό, είναι ζωοτροφές, σιτηρά, κάρβουνο, περλίτης, τσιμέντο, χώμα, σκύρα και παλιοσίδερα (scrab iron). Το κύριο εξαγωγικό είδος φορτίου είναι το τσιμέντο.

VTTV Jetty

Η προβλήτα χρησιμοποιείται για φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών.
Μήκος προβλήτας: 1700 μέτρα
Προβλήτες ελλιμενισμού: 4
Βύθισμα: 20 μέτρα
M.A Skyra Vassas Jetty
Η προβλήτα χρησιμοποιείται για εξαγωγή σκύρων, άμμου και φυσικών ογκόλιθων.
Μήκος προβλήτας: 243 μέτρα
Βύθισμα: 7 μέτρα

Τερματικός Σταθμός Βασιλικού (ΑΗΚ)

Ο τερματικός σταθμός του Βασιλικού χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση καυσίμων για τις ανάγκες του εκεί Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού. Η πρόσδεση γίνεται σε SBM-(Single Buoy Mooring) και η εκφόρτωση από υποθαλάσσιους αγωγούς.