Υπηρεσίες

Παραχώρηση Αδειών σε Τρίτους

Παραχώρηση αδειών για χρήση λιμενικών χώρων ή για απασχόληση μέσα στα λιμάνια.

Σύμφωνα με το νόμο της, η Αρχή καθορίζει, ρυθμίζει, ελέγχει και απαγορεύει τη χρήση οποιωνδήποτε λιμενικών περιοχών ή την κίνηση ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσα στα λιμάνια.

Επίσης η Αρχή εκδίδει άδειες σ΄ όσους απασχολούνται μέσα σε λιμενικές περιοχές και συνάπτει, γι΄ αυτόν το σκοπόν κάθε είδους συμβάσεις ή υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Αρχή παραχωρεί σε τρίτους άδειες που αφορούν κυρίως:

  • χρήση γραφείων
  • χρήση καταστημάτων
  • λειτουργία καντίνων/ εστιατορίων
  • χρήση αποθηκευτικών χώρων
  • χρήση ιδιωτικού εξοπλισμού
  • εξάσκηση επαγγέλματος και προσφοράς  υπηρεσιών
  • λειτουργία λιμανιών

Οι ιδιώτες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν μέσα στα λιμάνια και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια από την Αρχή, πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση στο Γενικό Διευθυντή της Αρχής στην οποία να παρέχονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους, να περιγράφουν με λεπτομέρεια τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στο λιμενικό χώρο και να καθορίζουν επακριβώς τι ζητούν από την Αρχή.

Η Αρχή εξετάζει την κάθε αίτηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και την εγκρίνει ή την απορρίπτει ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Η παραχώρηση άδειας χρήσης καταστημάτων, λειτουργίας καντίνων και εστιατορίων γίνεται με τη διαδικασία των ανοικτών προσφορών.

Στη συνέχεια η Αρχή ετοιμάζει το τελικό κείμενο της άδειας που υπογράφεται από τα μέρη, εις διπλούν, και κάθε μέρος παίρνει ένα πρωτότυπο της τελικής άδειας.

Συνήθως οι άδειες είναι ετήσιες με όρο για ανανέωση στη λήξη τους πάνω σε ετήσια βάσηΥπάρχουν όμως και κάποιες άδειες που είναι μακροχρόνιες όταν πρόκεται για άδειες που αφορούν δαπανηρές εγκαταστάσεις μέσα στα λιμάνια από τους ιδιώτες.