Ασφάλεια

ΜΕΡΟΣ 1 - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Διαχρονικά η Αρχή Λιμένων Κύπρου θέτει ψηλούς στόχους που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού της. Επειδή όμως για τη διεκπεραίωση των λιμενικών εργασιών εμπλέκονται και άλλοι φορείς, με πρωτοβουλία της Αρχής Λιμένων και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν συσταθεί σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, Επιτροπές Ασφαλείας, οι οποίες εργάζονται συντονισμένα για την αποφυγή ατυχημάτων / επικίνδυνων καταστάσεων.

Όλα τα πιο πάνω, επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης. Η γνώση και η κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αποδείχτηκε σωτήρια πολλές φορές, στην πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και στην προστασία της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Αρχή Λιμένων δίνει σημασία στην επιμόρφωση του προσωπικού της.

Οι εκπαιδεύσεις γίνονται στα παρακάτω θέματα:

 1. Εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέδια δράσης και ετοιμότητας για θέματα σεισμού/πυρκαγιάς/διαρροής χημικών ουσιών.
 2. Στα εργοτάξια της Αρχής βρίσκονται εγκατεστημένα κουτιά πρώτων βοηθειών και απινιδωτών ώστε να είναι επαρκής η κάλυψη όλων των χώρων των τριών εργοταξίων. Για σκοπούς Ασφάλειας και Υγείας η Αρχή κάθε χρόνο μέσω αδειοδοτημένου και εγκεκριμένου εκπαιδευτή, εκπαιδεύει το προσωπικό της σε όλα τα εργοτάξια σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και χρήση απιδινωτή.
 3. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων
 4. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διακίνησης εντός των λιμενικών περιοχών / οδικής ασφάλειας
 5. Προμήθεια προσωπικού με Μέσα Ατομικής Προστασίας
 6. Συγκρότηση επιτροπής Ασφαλείας και Υγείας της Αρχής Λιμένων και στα τρία εργοτάξια που διατηρεί (λιμάνι Λεμεσού, Λάρνακας και κεντρικά γραφεία Λευκωσίας), συνέρχονται όπως προνοεί η Νομοθεσία και σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των εργοταξίων, προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται και αφορούν την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των εργασιών της Αρχής, ξεκίνησε η δημιουργία εγχειριδίων ασφάλειας για κάθε θέση εργασίας τα οποία είναι εύκολα στη χρήση και κατανοητά, με σκοπό τη διασφάλιση την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και τη μείωση των ατυχημάτων. Τέλος χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας σε όσους υπαλλήλους κρίθηκε ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα καθήκοντα που εκτελούν.

Επιπλέον, σε συνεργασία τόσο με τις εμπλεκόμενες εταιρίες και υπηρεσίες των εργοταξίων, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διεργασιών και εγκατάλειψη όποιων ανασφαλών πρακτικών ακολουθούνταν.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, ακολουθείται η ορθή διαδικασία διερεύνησης καθώς και ετοιμασία εισηγήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους προς διόρθωση των μη συμμορφώσεων και αποφυγή επανάληψης οποιουδήποτε ατυχήματος.

Ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου και Θαλάσσιων Κινδύνων

Κατηγορίες ασφαλίσεων:

Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(1) Ασφάλιση Περιουσίας Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks) [εκτός από κίνδυνο Τρομοκρατίας (Terrorism)]
(2) Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(3) Ασφάλιση Σωμάτων και Μηχανημάτων Πλωτών και Σκαφών (Hull and Machinery)
(4) Ασφάλιση Πλωτών και Σκαφών – Κίνδυνος προστασίας και αποζημίωσης (Protection and Indemnity)

ΙΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(5) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
(6) Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

ΙV – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
(7) Ασφάλιση Χρημάτων

V – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
8) Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

VΙ – ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τύποι Ασφάλισης:
(1) Ασφάλιση έναντι κινδύνων τρομοκρατικών ενεργειών (Terrorism)
(2) Ασφάλιση Ευθύνης Συμβούλων και Αξιωματούχων (D&O) και ΕργοδοτικώνΠρακτικών (EPLI)
(3) Ασφάλιση έναντι των συνεπειών των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Liability)
(4) Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee)

fgfdgfdg

ΜΕΡΟΣ 2 - Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου διατηρεί υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ενημερώνεται για όποιες καινούριες κοινοτικές και εθνικές οδηγίες και νομοθεσίες καθώς και νέες μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Εντούτοις, οι λιμενικές περιοχές ανά το παγκόσμιο παραμένουν περιβαλλοντικά βεβαρημένες, και χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης για διαφόρων παραμέτρων. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει ως στόχο την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Δεικτών σχετικών με λιμενικές περιοχές και δραστηριότητες.

Το πρώτο πρόγραμμα παρακολούθησης είχε εφαρμοστεί σε συνεργασία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Αρχής Λιμένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas» (PREMARPOL) και κάλυπτε τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Βασιλικού.

Η εφαρμογή του προγράμματος άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2013 και τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και καλύπτουν περιβαλλοντικούς δείκτες σχετικούς με την ποιότητα του νερού της λιμενολεκάνης.

Το εν λόγω πρόγραμμα καλύπτει και τις αναπτύξεις που αφορούν τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για τις εργασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, η Αρχή Λιμένων Κύπρου στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θέματα που δεν επηρεάζουν άμεσα τις λιμενικές περιοχές, όπως:

 1. Πετρέλαιο-κατάλοιπα που απελευθερώνονται στη θάλασσα.
 2. Λύματα που απελευθερώνονται στη θάλασσα.
 3. Απόβλητα σκαφών και πλοίων.
  Η Αρχή εξασφαλίζει τη συλλογή και μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων για τελική επεξεργασία σε σταθμούς επεξεργασίας των συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.
 4. Ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κτίρια της Α.Λ.Κ. (μέσω πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
 5. Υλικών που χρησιμοποιούνται στους λιμενικών χώρους (μέσω χρήσης ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών).
 6. Σκόνη που παράγεται κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης προϊόντων (μέσω φίλτρων και αλλαγών στη διαδικασία εκφόρτωσης).
 7. Απόβλητων που παράγονται στις λιμενικές περιοχές όπως:
  • Xάρτου, μέσω ανακύκλωσης
  • Bιομάζα
  • Ανάμεικτων αποβλήτων
  • Πλαστικού
  • Γυαλιού.
  • Μπαταρίες μηχανουργείου
  • Ιατρικά απόβλητα
  • Απόβλητων μηχανέλαιων από τις μηχανές σκαφών (δημιουργία δεξαμενών και συλλογή από αδειοδοτημένες εταιρείες).
  • Απόβλητων ηλεκτρικών στηλών, μέσω ανακύκλωσης.
  • Άχρηστων μετάλλων, μέσω ανακύκλωσης.
  • Τόνερ και μελάνια
  • Λαμπτήρες
 8. Ασφαλής διάθεση των µη ανακυκλώσιμων υλικών στο περιβάλλον.
 9. Εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).
 10. Μέτρα για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Στοχεύοντας τα πιο πάνω, η Αρχή Λιμένων Κύπρου προχώρησε σε ενέργειες προς επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της. Μερικές από τις ενέργειες αναφέρονται πιο κάτω:

 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχεδιασμένο βάσει των προνοιών του ISO14001 και EMAS.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Συντονισμός των χρηστών των λιμενικών χώρων προς δημιουργία και εφαρμογή των δικών τους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Τακτικές επιθεωρήσεις των χρηστών των λιμενικών χώρων αλλά και πλοίων που εκτελούν εργασίες για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Προγραμματισμένη παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών.
 • Συγγραφή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση λιμενικών περιοχών.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (RAOP-MED και POSEIDONMED).
 • Ενημέρωση των αδειούχων των λιμενικών περιοχών για την πολιτική που ακολουθεί η Αρχή σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ως μέλος του ECOPORTS FOUNDATION, βρίσκεται συνεχώς ενήμερη για τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και στοχεύει στην δημιουργία του δικού της περιβαλλοντικού σχεδιασμού, που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες των λιμανιών, πάντα με τις πρόνοιες του Κοινοτικού κεκτημένου «Acquis Communautaire».

Για αρκετά χρόνια, η Αρχή προωθεί έντονα την περιβαλλοντική συνείδηση, πρώτα στους υπαλλήλους της, και έπειτα σε όλο το προσωπικό που δραστηριοποιείται εντός των λιμενικών χώρων. Για το λόγο αυτό, έχει συμπεριλάβει περιβαλλοντικά θέματα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της.

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε έντονα από την περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί από ιδιωτική εταιρεία, στην οποία γίνονται προτάσεις για λύσεις και προληπτικά μέτρα σε σχέση με διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.

Για το σκοπό αυτό η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει συντάξει οδηγό περιβαλλοντικής διαχείρισης ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Αρχής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στους επισκέπτες των λιμανιών, ο οποίος περιγράφει τους κανόνες διαχείρισης αποβλήτων, εξαγωγής ρύπων και όποιες άλλες πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ορθολογιστική περιβαλλοντική διαχείριση των κυπριακών λιμανιών.


3.1 Εξυπηρέτηση των υποστηρικτικών εργασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων

Σε ανταπόκριση των αναγκών για εγκατάσταση των υποστηρικτικών εργασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σε συνέχεια της επιτυχούς δραστηριοποίησης των εταιρειών ExxonMobil και ENI στο λιμάνι Νέο Λιμάνι Λεμεσού και συγκεκριμένα στο χώρο που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία DP World.

Για την αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας της εν λόγω μονάδας ακολουθήθηκε η νενομισμένη διαδικασία, υποβλήθηκαν οι σχετικές Περιβαλλοντικές μελέτες και εκδόθηκαν οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, έχουν καθοριστεί οι ελάχιστες απαραίτητες πρόνοιες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, τόσο στην ποιότητα αέρα, νερού και εδάφους του λιμανιού, όσο και στις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις και την τοπική κοινότητα.

Σημειώνεται ότι η Αρχή λόγω των έντονων αντιδράσεων που υπήρχαν από την τοπική κοινότητα της  Λάρνακας για την περί δημιουργία οχληρίας από τις εν λόγω εταιρείες προχώρησε στην εύρεση περιοχής πλέον στο λιμάνι της Λεμεσού για την στέγαση των εν λόγω εταιρειών.


3.2 Απόβλητα

 • Διαχείριση αποβλήτων σκαφών που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο.
 • Εφαρμογή των προνοιών της MARPOL, σχετικά με τη συλλογή πετρελαιοκαταλοίπων από σκάφη στο αγκυροβόλιο καθώς και εντός της λιμενολεκάνης και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας.
 • Συλλογή λυμάτων από σκάφη.
 • Ορθή διαχείριση ή ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών.
 • Ξεχωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση για χαρτί, πλαστικό, βιομάζα, ανάμεικτα και γυαλί (επιστροφή σε προμηθευτή ή παράδοση σε αδειοδοτημένη εταιρεία για επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων).
 • Απαγόρευση όλων των απορρίψεων των αποβλήτων εντός των λιμενικών περιοχών.
 • Πρόγραμμα αναγόμωσης/ ανακύκλωσης toner. Ξεχωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση (επιστροφή σε προμηθευτή ή παράδοση σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης/αξιοποίησης αποβλήτων).
 • Συνεχής επικοινωνία με Τμήμα Αλιείας για θέματα προστασίας και μη απόρριψης αποβλήτων εντός της λιμενολεκάνης από τους ψαράδες.
 • Διαχείριση όλων των ειδών των αποβλήτων μόνο μέσω μονάδων αδειοδοτημένων από το Τμήμα Περιβάλλοντος (όπου εφαρμόζεται).
 • Συνεργασία με τους χρήστες των λιμανιών ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των υλικών που δεν ανακυκλώνονται.
 • Παρακολούθηση όλων των παραγόμενων αποβλήτων από τους χρήστες των λιμανιών. Συγκεκριμένα, η Αρχή απαγορεύει την έξοδο αποβλήτων από τα λιμάνια σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται αδειοδοτημένοι μεταφορείς.
 • Παρακολούθηση παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων πλοίων και χρήση στατιστικών για διερεύνηση μείωσης ή καλύτερης διαχείρισής τους:
 • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπου η διαχείριση τους γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία:
Annex Limassol Port Larnaka Port Vassiliko Port
Annex I
Oily bilge water
VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd
Annex I
Oily residues (sludge)
VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd
Annex I
Slops
VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd VGN SludgeLtd
Annex V
Garbage
Διεύθυνση Λιμανιού Λεμεσού
Kantara Navigation
Διεύθυνση Λιμανιού Λάρνακας
Stelios Nikolaou and Sotiris Panayiotou
Διεύθυνση Λιμανιού Βασιλικού
Category 1 waste (food waste for incineration) SIGAN ManagementLtd SIGAN ManagementLtd Διεύθυνση Λιμανιού Βασιλικού

Να σημειωθεί ότι εξαιρουμένου του Annex V, τα υπόλοιπα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.


3.3 Ενέργεια

Η Αρχή εφαρμοζει ειδικό σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων όπου δύναται (π.χ. αποθήκες).
 • Χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για μείωση των ρύπων.
 • Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου δύναται. Η Α.Λ.Κ. είναι ο ιδιοκτήτης όλων των φάρων στην Κύπρο και είναι ο πρώτος οργανισμός παγκύπρια, που έκανε χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Όλοι οι φάροι και οι σημαδούρες λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.
 • Η Αρχή ακολουθεί πιστά τις αλλαγές στους κανονισμούς της MARPOL και επιπλέον μελετά τη δυνατότητα χρήσης coldironing (shore-side electricity) για την ηλεκτροδότηση των πλοίων.
 • Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στα σκάφη που παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα στις προβλήτες ώστε να μειωθεί η έκλυση ρύπων εντός του λιμενικού χώρου.
 • Χρήση thin clients προς μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας για τα κτίρια της Α.Λ.Κ.
 • Παρακολούθηση καταναλισκόμενης ενέργειας σε γραφεία και εγκαταστάσεις της Αρχής και χρήση στατιστικών δεδομένων για διερεύνηση μεθόδων μείωσης.
 • Εκπόνηση μελέτης για ηλεκτρική κατανάλωση.
 • Χρήση Η/Μ εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και μέγιστης απόδοσης.
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων σε λαμπτήρες LED.
 • Τακτική μηνιαία παρακολούθηση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται, µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό δυσλειτουργιών και αυξημένων καταναλώσεων ενέργειας.

4.1 POSEIDON MED II

Η Αρχή συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας με τίτλο POSEIDON-MED II LNG BUNKERING PROJECT. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κύκλο χρηματοδοτήσεων «Connecting Europe Facility».

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού LNG για πλοία. Η μελέτη δεν περιορίζεται γεωγραφικά στις ανάγκες της Κύπρου αλλά επεκτείνεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και σκοπό έχει τη διερεύνηση του τρόπου ανάπτυξης ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών LNG το οποίο θα καλύπτει την Κύπρο, Ελλάδα και μέρος της Ιταλίας με βάση παροχής το λιμάνι του Πειραιά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου και οι ακόλουθοι εταίροι:

 • Υπουργείο μεταφορών επικοινωνιών και έργων
 • Οργανισμός λιμένος του Πειραιά
 • Εταιρεία Lloyd’s Register
 • Anek Lines
 • Neptune Lines
 • Hellenic Seaways

Rogan Associates S.A. (Rogan) Venice Port Authority (VPA) Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises S.A. (Neptune)
Piraeus Port Authority S.A. (PPA S.A.) Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. SRL (R.R. Panfido) Hellenic Seaways Maritime S.A. (HSW)
Heraklion Port Authority S.A. (H.P.A.) Minoan Lines Shipping S.A. (Minoan Lines) Arista Shipping S.A. (Arista Shipping)
Patras Port Authority S.A. (O.L.P.A.) Blue Star Ferries Maritime S.A. (Blue Star) Lavar Shipping Co. Ltd. (Lavar)
Igoumenitsa Port Authority S.A. (OLIG S.A.) Attica Ferries Maritime Company (Attica Ferries) Bunkernet Ltd. (Bunkernet)
Cyprus Ports Authority (CPA) Shipping Company of Crete S.A. (ANEK) Hellenic Shortsea Shipowners Association (HSSA)
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) Association of Passenger Shipping Companies - SEEN (SEEN)

4.2 Elemed

Η Αρχή συμμετέχει στο εν λόγω ευρπωπαικό πρόγραμμα για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος “Cold Ironing” δηλαδή παροχής ηλεκτρισμού στα πλοία με σκοπό την μείωση της χρήσης των μηχανών των πλοίων εντός της λιμενολεκάνης. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος δύναται να επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφελη καθώς και να δημιουργήσει μια καινούρια αγορά στο λιμάνι του Βασιλικού.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου και οι ακόλουθοι εταίροι:

Οργανισμός Χώρα
Hellenic Lloyd's S.A. (Επικεφαλής) Ελλάδα
National Technical University of Athens (NTUA) Ελλάδα
Protasis S.A. Ελλάδα
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) Ελλάδα
Cyprus Port Authority Κύπρος
Rijeka Port Authority Κροατία
Kyllini Port Authority Ελλάδα

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «PREMARPOL» Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas» για παρακολούθηση  της ποιότητας του θαλασσινού νερού. (Χημικές αναλύσεις γίνονται για : Ph,  θολερότητα, αλατότητα, θερμοκρασία, ποσότητα οξυγόνου, 02, TDS, πυκνότητα νερού, επίπεδα νερού, ΟRP, TSS).

Για το έτος 2018 η Αρχή προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο από αδειοδοτημένο εργαστήριο για την εκτίμηση της ποιότητας υδάτων του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού και Λιμανιού του Λατσιού αλλά, και την εκπόνηση μελέτης από ιδιωτική εταιρεία για την βελτίωση της κυκλοφορίας των υδάτων στη λιμενολεκάνη του Παλιού Λιμανιου.

Στα πλαισια της εμπορικοποίησης του Νέου Λιμανιού Λεμεσού και του λιμανιού Λάρνακας, πραγματοποιηθήγκαν δύο μεγάλες περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούσαν την καταγραφή των περιβαλλοντικών πτυχών που επηρεάζουν και τις δύο λιμενικές περιοχές.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις εργασίες που εκτελούνται εντός των λιμενικών περιοχών έγινε παρακολούθηση των πιο κάτω κατηγοριών:

 • Ποιότητα των υδάτων (επιφανειακά νερά και ίζημα)
 • Αέρια Ρύπανση
 • Θορύβου
 • Θερμική ρύπανση
 • Οπτική ρύπανση
 • Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Τέλος να αναφερθεί ότι, στα μελλοντικά σχέδια της Αρχής είναι η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης στη θαλάσσια λιμενική περιοχή με τη χρήση πλωτών σταθμών ή πιλοτική εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων.

Η Αρχή σε συνεργασία με τα αρμοδια τμήματα του κράτους και με βάση την ισχύουσα Ευρωπαική και Κυπριακή νομοθεσία στα πλαίσια της πολιτικής «zero discharge», η Αρχή απαγορεύει αυστηρά τις οποιεσδήποτε απορρίψεις εντός λιμενικών περιοχών η Αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι  €40.000,00 (ευρώ σαράντα χιλιάδες μόνο).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής ΚΔΠ 373/2016 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ προνοείται ότι:

Παράγραφος 1: Επιβαρύνσεις, εμπόδια, απόρριψη έρματος ή άχρηστων αντικειμένων.

(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προκαλεί ή πράττει ή παραλείπει να πράττει οτιδήποτε το οποίο δύναται να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο:

(α) επιβάρυνση των υδάτων ή των ακτών της λιμενικής περιοχής.

(β) εμπόδιο ή κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα σε λιμενική περιοχή.

(2) Κανένα αντικείμενο δύναται ή επιτρέπεται να εκρέει, απορρίπτεται, διοχετεύεται ή αποδεσμεύεται εντός των υδάτων, ή έρχεται σε επαφή με τα ύδατα ή εναποτίθεται οπουδήποτε εντός της λιμενικής περιοχής το οποίο δύναται με οποιοδήποτε τρόπο:

(α) να προκαλεί βλάβη σε σκάφη ή σε περιουσία· ή

(β) να προκαλεί οχληρία ή να θέτει σε κίνδυνο ζωή ή την υγεία ανθρώπων ή να προκαλεί ασθένεια σε ζώα ή φυτά.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε περιστατικό εντός της λιμενικής περιοχής, η Αρχή δραστηριοποιεί τα διαθέσιμα μέσα, τις κρατικές υπηρεσίες ή τα ιδιωτικές εταιρείες που εδράζουν στο λιμάνι για αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Σχετικά με την καταπολέμηση της πετρελαικής ρύπανσης - TIER 1 στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού με βάση τις συμφωνίες εμπορικοποίησης του Νέου Λιμανιού Λεμεσού τα consessionaggrement υπεύθυνη είναι η εταιρεία P&OMaritimeServices.

 • Οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επέκταση του λιμανιού Λεμεσού.
 • Δημιουργία και συντήρηση χώρων πρασίνου.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα.
 • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Δημιουργία οικολογικής συνείδησης των χρηστών και του υφιστάμενου προσωπικού.
 • Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες προς διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών που εφάπτονται των λιμενικών περιοχών.
 • Συνεργασία με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για καθαρισμό των λιμενικών περιοχών και για ενημέρωση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Τακτική συμμετοχή σε συνέδρια με κύριο θέμα μεθόδους για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση των λιμενικών περιοχών.
 • Ενεργός συμμετοχή σε συνέδρια των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν και αφορούν και την Αρχή.
 • Εκπόνηση μελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα εργοτάξια της Αρχής.