Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων

Κάτω από την ομπρέλα του τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), έχει εγκριθεί η κατά 50% χρηματοδότηση της δράσης που αφορά το “Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων”. Η δράση, αφορά την εκπόνηση τριών μελετών, συνολικής δαπάνης  €936.918, που θα συνδράμουν γενικά τις λιμενικές αρχές της Κύπρου στην υλοποίηση του οράματός τους για τους κυπριακούς λιμένες, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα μετατραπούν σε υψηλής απόδοσης και από τεχνολογική άποψη προηγμένους και ανταγωνιστικούς λιμένες, και θα κατακτήσουν ηγετική θέση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου, του διαμετακομιστικού εμπορίου και των κρουαζιερόπλοιων.  Οι κυπριακές λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεών τους για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των κυπριακών λιμένων.

Δραστηριότητα 1

Συνολική μελέτη για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των εγκαταστάσεων των κυπριακών λιμένων

Σκοπός της δραστηριότητας 1 είναι η αξιολόγηση της διακίνησης πλοίων, εμπορευμάτων και επιβατών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να εντοπιστούν τυχόν σημεία συμφόρησης και δαπανηρές, γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές διαδικασίες καθώς και ενδεχομένως αναποτελεσματική χρήση των εγκαταστάσεων (π.χ. υποεκμετάλλευση της χωρητικότητάς τους).  Στη συνέχεια, θα προταθούν λύσεις που θα εστιάζονται στη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση, την υποκατάσταση, τον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών και του κόστους τους.  Το έργο θα βοηθήσει τις κυπριακές λιμενικές αρχές να προσδιορίσουν αν γίνεται σωστή χρήση των εγκαταστάσεων και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης.  Η καλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων αναμένεται ότι θα συμβάλει πράγματι στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της απόδοσης και στον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, των πλοίων και των επιβατών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων.

Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

 

Δραστηριότητα 2

Μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του λιμένα και της προκυμαίας στη  Λεμεσό

Σκοπός της δραστηριότητας 2 είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του λιμένα Λεμεσού να εξυπηρετεί το εμπόριο της Κύπρου και του διαμετακομιστικού εμπορίου καθώς και η αξιολόγηση της ικανότητας του λιμένα να λειτουργεί ως κέντρο παροχής υπηρεσιών για το διεθνές εμπόριο, τα κρουαζιερόπλοια και τη διακίνηση επιβατών και ως «πύλη» για τη στήριξη της διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Το αποτέλεσμα θα είναι μελέτη σκοπιμότητας η οποία να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα οφέλη από την επέκταση του λιμένα.

Η δραστηριότητα 2 θα συνδράμει τις κυπριακές λιμενικές αρχές στην εκτίμηση της οικονομικής σκοπιμότητας της σχεδιαζόμενης επέκτασης ή/και αναβάθμισης του λιμένα και της προκυμαίας της Λεμεσού και στην ανεύρεση λύσεων χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων επενδύσεων.

Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

 

Δραστηριότητα 3

Μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση της δυνατότητας διακίνησης επικίνδυνων φορτίων από το βιομηχανικό λιμένα Βασιλικού

Η δραστηριότητα 3 συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και περιβαλλοντικής μελέτης για τις δυνατότητες επέκτασης του βιομηχανικού λιμένα Βασιλικού.  Σκοπός είναι να εξεταστεί κατά πόσον ενδείκνυται η μεταφορά ρυπογόνων, επικίνδυνων και επιβλαβών φορτίων χύδην από τους λιμένες της Λάρνακας και της Λεμεσού στο Βασιλικό, με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών.  Τα προαναφερόμενα φορτία απαιτούν ειδική μεταχείριση που προκαλεί καθυστερήσεις, δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια και επανειλημμένη προσφυγή στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, γεγονός που καθιστά τη διακίνησή τους περισσότερο δαπανηρή.  Οι υψηλού κόστους επενδύσεις στους λιμένες της Λεμεσού και της Λάρνακας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν για άλλους τύπους εμπορευμάτων.  Επιπλέον, εκτιμάται ότι η μεταφορά αυτή θα έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δήμους της Λεμεσού και της Λάρνακας.

Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

Φωτογραφικό Υλικό