Διαγωνισμοί

Οι προκηρύξεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, στη διεύθυνση (ιστοσελίδα) www.eprocurement.gov.cy από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και τα έγγραφα των διαγωνισμών.

Άλλοι Διαγωνισμοί


Διαγωνισμός Αρ.39/2020 - Αγορά υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών χώρων από τρίτους

Ανακοίνωση - pdf format

Έγγραφα Διαγωνισμού - pdf format

Προσφορά/Αίτηση - pdf format


Διαγωνισμός Αρ.1/2020 - Εκποίηση Αποθεμάτων Ανταλλακτικών που βρίσκονται στο λιμάνι Λεμεσού

Παράρτημα 1 - Κατάλογος Αποθεμάτων Ανταλλακτικών (Ανανεωμένο) - excel format

Παράρτημα 1 - Κατάλογος Αποθεμάτων Ανταλλακτικών (Ανανεωμένο) - pdf format

Έγγραφα Διαγωνισμού - pdf format

Προκήρυξη Διαγωνισμού - pdf format